Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Съдебен състав
Публични продажби на ДСИ
Новини / информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
График на съда
Актове на съда
Бланки и образци
Тарифи
Мнения и предложения
За контакт
Годишен статистически отчет
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

РАЙОНЕН СЪД-ГР. ЛОМ обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността ПРИЗОВКАР
 
в съответствие със Заповед №А-191 от 10.11.2015г.
на Административния ръководител - председателя на съда при следните изисквания:
 
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
За призовкар се назначава лице, което:
 • е български гражданин;
 • навършил пълнолетие;
 • не е поставен под запрещение;
 • има завършено средно образование;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, в т.ч. по Глава Пета и Глава Шеста от НК на РБ ;
 • не е лишен от правото да заема определена длъжност ;
 • не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително ;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик ;
 • не е народен представител ;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия ;
 • лични делови качества – инициативност, оперативност, организационни способности, комуникативност и способност за работа в екип.
 
Специфични изисквания съгласно чл.135, ал.1, т.3 от ПАС за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на РС Лом :
 • трудов стаж – не по-малко от 2 години общ трудов стаж.
 • Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата) и на процесуалните закони Граждански процесуален кодекс и Наказателно-процесуален кодекс, в частта свързана с правилата за връчване на призовки и съдебни книжа;
 • Добри познания по правопис и граматика;
 • Отлична комуникативност, умения за работа с граждани и работа в екип, отговорност, инициативност, организираност;
 
Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Призовкар”.
 
Начин на провеждане на конкурса – на три етапа :
 • І етап - допускане на подалите документи кандидати, ако отговарят на посочените изисквания ;
 • ІІ етап – тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на призовкаря;
 • ІІІ етап - събеседване с допуснатите кандидати.
 
Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурса – образец 1, към което кандидатът прилага:
 • автобиография - тип CV;
 • копия от документи за придобито образование;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Удостоверение от психиатричен кабинет;
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 132, ал.1 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ – образец 2;
 • Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност – образец 3;
 • копия от документи, удостоверяващи придобита образователно квалификационна степе;
 • Мотивационно писмо (не по-дълго от 1 стандартна машинописна страница);
 • Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност;
 • копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка ;
 • копие от лична карта;
 • препоръки (по желание на кандидата);
 • пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
 
Място и срок за подаване на документи:
 
 • Районен съд - Лом, пл. ”Свобода” № 8, ет.2 при главен специалист административно обслужване, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
 • 30 календарни дни от публикуване на обявата в ежедневник.
 
За повече информация на телефон 0971/ 68 101 и 0971/ 68 146.
 
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
Функционалната типова длъжностна характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите и на интернет страницата на съда.
 
Описание на длъжността:
 • връчва призовки, съобщения и съдебни книжа;
 • отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони;
 • незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратно отбелязване на причините при невръчване на призовки.
 
Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, на основание чл. 341 от ЗСВ: за длъжност „призовкар” – 443 лв.
Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на интернет-страницата на Районен съд Лом http://www.lom.justice.bg и на информацинното табло на първи етаж в Съдебната палата гр. Лом.
 
Обявлението да се публикува във вестник „24 Часа” на 13.11.2015 г.
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 1. Заявление-образец 1
 2. Декларация по чл. 132, ал. 1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда - образец 2
 3. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 141 от ПАС - образец 3
 4. Заповед № А-191 / 11.11.2015 г.
 5. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Призоваване
 6. НАКАЗАТЕЛНО - ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Призоваване


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР