Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Новини / информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
График на съда
Актове на съда
Бланки и образци
Тарифи
Мнения и предложения
За контакт
Годишен статистически отчет
Сътрудничество
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

Към настоящия момент, в Районен съд гр. Лом, няма обявен конкурс.3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР