Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

В изпълнение на указания дадени с писмо изх.№ 11-00-411/24.03.2017год. на Министерство на правосъдието, Районен съд - Лом:
 
 
 
О Б Я В Я В А
                                                                                   
 
Наличие на свободна една щатна бройка за длъжността
„Съдия по вписванията”
при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ
/до заемане на длъжността въз основа на конкурс/.
 
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от ЗСВ.
Необходими документи за кандидатстване са: молба, автобиография, свидетелство за съдимост,медицинско свидетелство, документ за психично здраве,  документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл.162 от ЗСВ и нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право”, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, както и декларация за несъвместимост и частни интереси по чл.12 от ЗПУКИ.
Документите се приемат от главен специалист административно обслужване – Съдебна палата гр.Лом, ет.2, стая №3, в седемдневен срок от публикуване на обявата- от 08,30часа до 17,00 часа.
         
Обявата е публикувана във вестник „Ломпрес” бр. 14от 05.04.2017г.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР