Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
График на съда
Актове на съда
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Мнения и предложения
За контакт
Годишен статистически отчет
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

 О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ЛОМ обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ служба „РЕГИСТРАТУРА” в съответствие със Заповед № А-42 от 19.02.2016 год. на Административния ръководител - председател на РС гр. Лом
 при следните изисквания:
 

Кратко описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността „съдебен деловодител” служба „Регистратура” при Районен съд Лом:

Приема и обработва входящата кореспонденция, експедитира изходящата кореспонденция, осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция, води книги и регистри, съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, разпределя и направлява постъпилата поща, вписва цялата информация в деловодната програма САС „Съдебно деловодство”, прави справки по делата и изпълнява други задължения възложени от административния ръководител на съда или главен специалист административно обслужване.
Минимални  изисквания за заемане на длъжността:
За „съдебен деловодител” в служба „Регистратура” се назначава лице, което:
 • е български гражданин;
 • е навършило пълнолетие;
 • има завършено средно образование;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в Правилника за съдебната администрация, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;
 • да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС, вр. чл.107а от КТ;
 • отлични компютърни и машинописни умения, да притежава добри практически умения и задълбочени познания за работа със системен и приложен софтуер, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • лични делови качества инициативност, оперативност, организационни способности, комуникативност (работа с граждани) и способност за работа в екип.
Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен деловодител":
 • трудов стаж – минимум 3 години, като предимство ще е работа на такава длъжност или на друга, пряко свързана длъжност, по време на което кандидатът е придобил специфичните знания, умения и способност да изпълнява успешно описаните задължения;
 • кандидатът следва да притежава необходимите нравствени качества, лоялност, комуникативност, етично и авторитетно поведение, подобаващо на институцията РС Лом и професионални качества – компетентност, отговорност, експедитивност и знания и умения за реализиране на полезни идеи.
 • Да притежава добри умения и задълбочени познания по общи деловодни техники, на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация. Да притежава умения за работа с хора и способност за разрешаване на конфликтни ситуации.
 • Познания на нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация – Правилник за администрацията на съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.
Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса по образец 1към което кандидатът прилага:
  1. автобиография - тип CV;
  2. копия от документи за придобито образование;
  3. свидетелство за съдимост - оригинал;
  4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
  5. Удостоверение от психиатричен кабинет – оригинал;
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 132, ал.1 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ - по образец 2.
 • Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност - по образец 3.
 • копия от документи, удостоверяващи придобита образователно - квалификационна степен;
 • мотивационно писмо (не по-дълго от 1 стандартна машинописна страница);
 • Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност;
 • копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от лична карта;
 • препоръка/и (по желание на кандидата).
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ етап ще бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.
         Първи етап по документи – разглеждане и оценка на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;
         Втори етап – тест за проверка на познанията на нормативната уредба за работата на съдебната администрация съобразно Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.
         Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.
 
Датите за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.
Събеседването ще се проведе с кандидатите получили оценки: 4, 5 и 6 от вторият етап на конкурса.
 
Минимален размер на основната месечна заплата: 539 лв. и минимален ранг за длъжността – V-ти – 25лв.
 
Място и краен срок за подаване на документите:
Документите могат да се подават на адрес: Районен съд - Лом, пл.”Свобода” № 8, ет.2 при главен специалист административно обслужване, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
Крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.
Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 0971/ 68 101 и 0971/ 68 146.
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
Функционалната типова длъжностна характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите и на страницата на съда в Internet.
 
Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на интернет- страницата на Районен съд Лом http://www.lom.justice.bg и на информационно табло на първи етаж в Съдебната палата гр. Лом. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 1. Заявление - образец 1
 2. Декларация по чл. 132, ал. 1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда - образец 2
 3. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 141 от ПАС - образец 3
 4. Заповед № А-42 / 19.02.2016 г.
 5. Длъжностна характеристика
 6. Етичен кодекс на съдебните служители
 7. Правилник за администрацията в съдилищата 
 8. Заповед № А-71 / 25.03.2016 г.
 9. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса
 10. Протокол от проведен на 11.04.2016 г. II етап на конкурса
 11. Протокол от проведен на 15.04.2016 г. III етап на конкурса
 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР