Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Съдебен състав
Публични продажби на ДСИ
Новини / информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
График на съда
Актове на съда
Бланки и образци
Тарифи
Мнения и предложения
За контакт
Годишен статистически отчет
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

РАЙОНЕН СЪД-ГР.ЛОМ обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАРв съответствие със Заповед №А-213 от 30.11.2015год. на Административния ръководител- председател на РС гр. Лом
 при следните изисквания:
 
Кратко описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността «съдебен секретар» при Районен съд Лом:
Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията; номерира страниците, изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията; най-малко седем дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик; изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; вписва на компютър необходимите данни в автоматизираната деловодна програма; изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка, която съдържа дата и подпис, отстрани на определението, с което е наложена глобата; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството; извършва и други дейности, указани в правилника и възложени му от административния ръководител на съда или от главен специалист адм.обслужване.
 
Минимални  изисквания за заемане на длъжността:
За съдебен секретар се назначава лице, което:
-         е български гражданин;
-         е навършило пълнолетие;
-         има   завършено   средно   образование,
-         не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер,
-         не е поставено под запрещение;
-         не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-         отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в Правилника за съдебната администрация, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
-         да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС, вр. чл.107а от КТ;
-         образователна степен - средно образование;
-    отлични компютърни и машинописни умения, да притежава добри практически умения и задълбочени познания за работа със системен и приложен софтуер, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
-         лични делови качества – инициативност, оперативност, организационни способности, комуникативност /работа с граждани/ и способност за   работа в екип.
 
Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен секретар":
-         трудов стаж – минимум 3 години, като предимство ще е работа на такава длъжност или на друга, пряко свързана длъжност, по време на което кандидатът е придобил специфичните знания, умения и способност да изпълнява успешно описаните задължения;
-         кандидатът следва да притежава необходимите нравствени качества - лоялност, комуникативност, етично и авторитетно поведение, подобаващо на институцията РС Лом и професионални качества – компетентност, отговорност, експедитивност и знания и умения за реализиране на полезни идеи.
 
Необходими документи:
 1. Заявление за участие в конкурса  по образец 1, към което кандидатът   прилага:
 2. автобиография - тип CV;
 3. копия от документи за придобито образование;
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Медицинско свидетелство за работа;
 6. Удостоверение от психиатричен кабинет;
 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 132, ал.1 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ - по образец 2.
 8. Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност - по образец 3.
 9. копия от документи, удостоверяващи придобита образователно - квалификационна степен;
 10. Мотивационно писмо /не по-дълго от 1 стандартна машинописна страница/;
 11. Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност;
 12. копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка ;
 13. копие от лична карта;
 14. препоръки (по желание на кандидата).
 
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
 
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ етап ще бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.
Първи етап по документи – разглеждане и оценка на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;
Втори етап – тест за проверка на познанията по машинопис /бързина на писане/, изготвяне на официално писмо, стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и нормативната уредба за работата на съдебната администрация съобразно ПАС.
Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.
Датите за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.
Оценяването на кандидатите ще се извърши по реда определен със Заповед № А-213/ 30.11.2015год.
Минимален размер на основната месечна заплата: 539 лв. и минимален ранг за длъжността – V-ти – 25лв.
Място и краен срок за подаване на документите:
Документите могат да се подават на адрес: Районен съд - Лом, пл.Свобода №8, ет.2, стая 3 при главен специалист адм.обслужване на РС-Лом, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
Крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 0971/68 101.     
Функционалната типова длъжностна характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите и на страницата на съда в Internet http://www.lom.justice.bg  .
Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник, като при приемането им се регистрират  с номер и дата.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 1. Заявление-образец 1
 2. Декларация по чл. 132, ал. 1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда - образец 2
 3. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 141 от ПАС - образец 3
 4. Заповед № А-213 / 11.11.2015 г.
 5. Длъжностна характеристика
 6. Заповед А-1 / 05.01.2016 г. -  методика за оценяване на кандидати
 7. Методика за оценяване на кандидатите
 8. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
 9. Заповед А-5 / 07.01.2016 г. допускане на кандидат до конкурса
 10. Протокол от проведен ВТОРИ етап - проверка на познанията по машинопис
 11. Протокол от проведен ТРЕТИ етап - събеседване с кандидатите 


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР