Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Прессъобщения, новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

В изпълнение на указания дадени с писмо изх. № 92-38-239 / 12.10.2017 г. на Министерство на правосъдието, Районен съд - Лом:

О Б Я В Я В А


Наличие на свободна една щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията” при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ (за времето, до заемане на длъжността въз основа на конкурс).
 
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
Необходими документи за кандидатстване са:

  • молба;
  • автобиография;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство;
  • документ за психично здраве;
  • документи, удостоверяващи трудов;
  • осигурителен и / или служебен стаж;
  • декларация по чл. 162 от ЗСВ;
  • нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право”, удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

Документите се приемат от административен секретар – Съдебна палата гр. Лом, ет. 2, стая № 3, в седемдневен срок от публикуване на обявата- от 08:30 часа до 17:00 часа.
        
Обявата е публикувана във вестник „Ломпрес” бр. 42 от  20.10.2017 г.3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР